Cast

  • Tosh Zhang (Sergeant Alex Ong)
  • Rajid Ahamed (Balan)
  • Fish Chaar (Cpt Max Chow, OC)
  • Joey Leong (Luo Wei)
  • Justin Dominic Mission (Warrant Lum Ber Toh (No. 2))
  • Joshua Wei-En Tan (Ken Chow)
  • Wang Weiliang (Bang 'Lobang' Lee Onn)
  • Maxi Lim (Wayang King)

Website